ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี(ขนาดเล็ก) ปี 2555

ได้รับรางวัลเป็นสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาลในระดับดีมาก

ประกาศ เรื่องสมาชิกที่มีประวัติการชำระหนี้ไม่เป็นปัจุบัน

 

ประกาศ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ


     – วงเงินกู้  เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.5 ต่อปี
– ในกรณีที่นำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของเงินกู้  สหกรณ์จะคิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี
– กำหนดส่ง ภายใน 60 งวด
– ใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ (ตำแหน่งใดก็ได้) ค้ำประกัน จำนวน 2 คน

ทั้งนี้ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
และจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือรับไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ต่อเดือน