ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี(ขนาดเล็ก) ปี 2555

ได้รับรางวัลเป็นสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาลในระดับดีมาก

เรื่อง  หลักเกณฑ์การขอกู้เงินสามัญ/ฉุกเฉิน


              เนื่องด้วยระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการกำหนดวงเงินกู้ยืมของ
สหกรณ์ออมทรัพย์   ให้ถือใช้วงเงินการกู้ยืมไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับ
ทุนสำรองของสหกรณ์   ทำให้สหกรณ์จำเป็นต้องระดมทุนเรือนหุ้น   เพื่อให้สามารถ
บริหารงานสหกรณ์ภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
สหกรณ์จึงได้มีการแก้ไขระเบียบของสหกรณ์  ดังนี้

  1. สมาชิกสหกรณ์ที่ขอกู้สามัญ
    1.1  ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า  เดิม ร้อยละ 10 ของเงินกู้สามัญในครั้งนั้น  ปรับเพิ่มเป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
    1.2  เมื่อมีทุนเรือนหุ้นตามข้อ 1.1  แล้ว   จะต้องถือทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นตามส่วนเงินกู้สามัญคงเหลือรับ
    เดิม ในอัตราร้อยละ 3   ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 5  ทุกครั้งที่มีการอนุมัติเงินกู้สามัญ
  2. สมาชิกที่ขอกู้เงินฉุกเฉิน จะต้องถือทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นตามส่วนเงินกู้ฉุกเฉินคงเหลือรับ ในอัตราร้อยละ 5
    ทุกครั้งที่มีการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน

                     ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

 

 

ประกาศ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ


     – วงเงินกู้  เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.5 ต่อปี
– ในกรณีที่นำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของเงินกู้  สหกรณ์จะคิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี
– กำหนดส่ง ภายใน 60 งวด
– ใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ (ตำแหน่งใดก็ได้) ค้ำประกัน จำนวน 2 คน

ทั้งนี้ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
และจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือรับไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ต่อเดือน