ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี(ขนาดเล็ก) ปี 2555

ได้รับรางวัลเป็นสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาลในระดับดีมาก

ตามที่สหกรณ์ได้ส่งหนังสือยืนยันยอดไปให้สมาชิก รบกวนสมาชิกส่งกลับมายังผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยนะค่ะ

สมาชิกท่านใดต้องการยื่นขอรับทุนการศึกษา (บุตร)

สามารถยื่นใบขอทุนได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย 60

รายละเอียดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม

ป.1-ป.6 : เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป จำนวน 10 ทุน

ม.1-ม.6 หรือ เทียบเท่า (ปวช.,ปวส) จำนวน 10 ทุน

เกณฑ์เพิ่มเติม หมายเหตุ. ใช้เกรดเทอมล่าสุด และ 1 สมาชิก ต่อ 1 ทุน เท่านั้น

ดาวน์โหลดประกาศรับทุนการศึกษาบุตร