ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี(ขนาดเล็ก) ปี 2555

ได้รับรางวัลเป็นสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาลในระดับดีมาก

 

เรื่อง  การส่งเงินชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน


ขอเปลี่ยนแปลงการส่งชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  โดยสมาชิกต้องส่งชำระหนี้ให้ครบ 4 งวด

(1 งวด เท่ากับ 1 เดือน)  จึงจะสามารถยื่นเรื่องขอกู้ใหม่ได้ แต่สำหรับสมาชิกเก่าที่ยังส่งไม่ถึง 4 งวด  แล้วปิดหนี้ จะขยายเวลาให้ 3 เดือนพ้นจากนี้จะทำไม่ได้  ต้องส่งให้ครบ 4 งวด (4 เดือน)  

ส่วนสมาชิกใหม่ต้องส่งให้ครบ 4 งวดก่อน จึงจะสามารถกู้ใหม่ได้ หรือครึ่งหนึ่งของจำนวนงวดตามสัญญาเท่านั้น  (งวดชำระสามารถเลือกชำระได้ 2 – 8 งวด)

ทั้งนี้  สมาชิกที่ต้องการกู้เงินจะต้องมีเงินรายได้คงเหลือในบัญชีหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ

ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

 

 

ประกาศ

ด้วยคณะกรรมการของสหกรณ์ฯ มีการแก้ไขระเบียบสหกรณ์


1. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (เงินกู้สามัญ)
 จากเดิม : ต้องเป็นสมาชิก 12 เดือน จึงขอกู้เงินได้
แก้ไขใหม่ : ต้องเป็นสมาชิก 6 เดือน จึงขอกู้เงินได้

2. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อทุนการศึกษา
จากเดิม : ต้องเป็นสมาชิก 12 เดือน จึงขอกู้เงินได้ (วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท/ต่อเทอม)
แก้ไขใหม่ : ต้องเป็นสมาชิก 6 เดือน จึงขอกู้เงินได้ (วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท/ต่อเทอม)

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป