ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี(ขนาดเล็ก) ปี 2555

ได้รับรางวัลเป็นสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาลในระดับดีมาก

ประกาศ เรื่องสมาชิกที่มีประวัติการชำระหนี้ไม่เป็นปัจุบัน