subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

 

 

 

ประวัติสหกรณ คณะกรรมการดำเนินการ รูปแผนที่ตั้งสหกรณ ติดต่อสหกรณ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสระบุรี จำกัด
ได้จัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่  3 เมษายน 2546
มีสมาชิกผู้ก่อตั้งครั้งแรก จำนวน 231 คน
เลขทะเบียนสหกรณ์ อ.006046

มีคณะผู้จัดตั้ง จำนวน 13 คน ดังนี้
พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์พรพิมล ประธานคณะผู้จัดตั้ง
นายสุชาติเขตเมืองปัก รองประธานฯ
นางพึ่งพรหิรัญวงศ์ เหรัญญิก
นางขวัญเรือนโพธิ์ทอง
นายสมยศวงษ์จีน
นางราตรีจิตราวัฒน์
นายสุรชาิติ ศรีปราชญ์
นายชัยณรงค์เอกอัศดร
นางโชติรสคานทองดี
จ.ส.อ.คมกฤชปราบทอง
นางปาลิดาสุขเพิ่ม
จ.ส.อ.สุขสันต์อินทร์ผาย
นายบันเทิงบัวโฉม

สำนักงานสหกรณ์ตั้งอยู่ที่ อบต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี ตั้งแต่แรกตั้งจนถึงปัจจุบัน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2009 Company Name