คำขวัญ

รวดเร็วโปร่งใส     ใส่ใจบริการ

ยึดหลักธรรมาภิบาล    สร้างรากฐานและความมั่งคง

 

ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำกัด ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 เลขทะเบียนสหกรณ์ อ.006046 โดยมี พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์  พรพิมล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน เป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งสหกรณ์ จึงได้จัดคณะผู้จัดตั้ง ของสหกรณ์ขึ้นมา ซึ่งมีคณะผู้จัดตั้ง จำนวน 13 คน ดังนี้

1. พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์      พรพิมล ประธานคณะผู้จัดตั้ง
2. นายสุชาติ เขตเมืองปัก    รองประธานฯ
3. นางพึ่งพร หิรัญวงศ์ เหรัญญิก
4. นางขวัญเรือน โพธิ์ทอง
5. นายสมยศ วงษ์จีน
6. นางราตรี จิตราวัฒน์
7. นายสุรชาติ ศรีปราชญ์
8. นายชัยณรงค์ เอกอัศดร
9. นางโชติรส คานทองดี
10. จ.ส.อ.คมกฤช ปราบทอง
11. นางปาลิดา สุขเพิ่ม
12. จ.ส.อ.สุขสันต์ อินทร์ผาย
13. นายบันเทิง บัวโฉม

               เดิมสหกรณ์ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสระบุรี จำกัด ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555  เป็น    “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำกัด”

               คณะกรรมการ 13 คน ไม่ได้จัดจ้างฝ่ายจัดการ  ไม่มีสำนักงานเป็นของตนเอง  อาศัยที่ทำการของส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เป็นสำนักงานสหกรณ์ต่อมาสหกรณ์ได้

มีสมาชิกผู้ก่อตั้งครั้งแรก จำนวน 231 คน

ครั้งแรกได้ตั้งสำนักงานอยู่ที่ อบต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ปัจจุบัน ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่
599/5 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์. 0-3623-1205 โทรสาร 0-3623-1205
โทรศัพท์มือถือ 08-542-7928