ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี(ขนาดเล็ก) ปี 2555

ได้รับรางวัลเป็นสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาลในระดับดีมาก

วิสัยทัศน์ รวดเร็วโปร่งใส ใส่ใจบริการ

ยึดหลักธรรมมาภิบาล สร้างรากฐานและความมั่นคง